Regulamin

1. Zawarcie umowy i dostawa

1.1 Na www.aspezo.com  umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma: RS CONNECT Sp. z o.o. ul. DOMANIEWSKA, nr 47, lok. 10, miejsc. WARSZAWA, kod 02-672, REGON: 367901339, NIP: 5213789646

1.2 Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas.

1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

2. Ceny i koszty wysyłki

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży  towar  pozostaje  naszą  własnością.

2.2 Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

3. Dane osobowe

Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy , że:

– Administratorem danych osobowych jest firma RS CONNECT Sp. Z o.o. ul. DOMANIEWSKA, nr 47, lok. 10, miejsc. WARSZAWA, kod 02-672, REGON: 367901339, NIP: 5213789646,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia/ umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

4. Płatności

Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), payU i karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych  ponoszą Państwo. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów ASPEZO

W przypadku nabycia produktów w sklepie Aspezo mają Państwo ustawowe prawo do  odstąpienia od umowy.

Pouczenie  w  kwestii  prawa  do  odstąpienia  od  umowy: Mają  Państwo  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.  Termin na odstąpienie od  umowy biegnie od dnia, w którym Państwo  lub  wskazana  przez  Państwa  osoba  trzecia  niebędąca  przewoźnikiem  weszli/weszła  w  posiadanie  towaru.  W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej  sprawie firmę: 


RS CONNECT Sp. z o.o. ul. DOMANIEWSKA, Kopernika 12/5, 82-500 Kwidzyn NIP: 5811950933, 
email: info@aspezo.com 

w  drodze  jednoznacznego  oświadczenia  woli  (np.  przy pomocy listu  wysłanego  pocztą lub  e-maila). Mogą Państwo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie.  Jeśli  skorzystają  Państwo  z  tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem  terminu na  odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie formularza  i przesłać na poniższy adres:

RS Connect Sp. z o.o.
Kopernika 12/5, 
82-500 Kwidzyn 
NIP: 5811950933

e-mail: info@aspezo.com

6. Dobrowolne prawo do zwrotu towaru w ciągu do 100 dni od jego otrzymania

6.1 Poza ustawowym prawem do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Dzięki temu prawu zwrotu towaru mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy w ten sposób, że w ciągu 100 dni od otrzymania towaru prześlą go Państwo do nas.

6.2 Do dotrzymania terminu zwrotu towaru wystarczy wysłanie przez Państwa towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest  to, że nie używali  Państwo produktu, i prześlą Państwo towar w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego  prawa  do  odstąpienia  od  umowy  i  zwrotu  produktu,  które  pozostają.

7. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.9.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem aspezo.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

9. Reklamacje

9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres info@aspezo.com

9.2 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki  w zgłoszeniu  reklamacyjnym

9.3 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

naturalne zużywanie się:
–  uszkodzenia  mechaniczne  powstałe w  trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;

10. Obsługa klienta

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji Kontakt lub skontaktuj się z nami:
telefonicznie:  502 851 076 (w godzinach 8:00 – 16:00)
napisz na adres e-mail: info@aspezo.com
lub prześlij wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

11. Pozostałe informacje

11.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie aspezo.com

11.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować poprzez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres.

Dane identyfikujące:

Multi Trade Rafał Stremel, 
Kopernika 12/5, 82-500 
Kwidzyn NIP: 5811950933

Zwroty i reklamacja

Masz prawo do zwrotu każdego produktu zakupionego bezpośrednio z naszego sklepu internetowego w ciągu 100 dni od daty otrzymania przesyłki. Produkt musi być nieużywany, tzn. w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi etykietami oraz naklejkami zabezpieczającymi; i nadal w tym samym stanie, w jakim nowy zegarek został odebrany.

Produkty zakupione bezpośrednio w ASPEZO muszą zostać zwrócone z powrotem do naszego magazynu, aby dokonany został pełny zwrot pieniędzy. Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym.

ASPEZO nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione podczas wysyłki zwrotnej.

Jeśli produkt dotrze do Ciebie uszkodzony, zrób zdjęcie i skontaktuj się z nami, będziemy reagować natychmiast.

ZASADY I PROCEDURA ZWROTÓW I WYMIANY

ZASADY ZWROTÓW I WYMIANY

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z zakupu i wolelibyście otrzymać inny produkt, istnieje możliwość odesłania zakupionego przedmiotu i uzyskania zwrotu pełnego kosztu zakupu. Kwotę równą wartości produktu prześlemy na konto użyte podczas dokonywania zakupu. Aby jak najszybciej otrzymać nowy, wybrany przez Państwa produkt, prosimy o dokonanie odpowiedniego zakupu w stosownym czasie. Informujemy, że nie oferujemy usługi bezpośredniej wymiany produktów.

Uwaga: aby otrzymać zwrot kosztu zakupu danego produktu, należy zwrócić go do nas w przeciągu 100 dni od daty jego otrzymania. Aby zwrócić taki produkt lub produkty, muszą być one w oryginalnym, nienaruszonym stanie, nieużywane, a także znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Etykiety oraz naklejki ochronne nie mogą być naruszone. Aby uzyskać zwrot kosztu zakupu, produkty zakupione na naszej stronie internetowej muszą zostać zwrócone do naszego magazynu. Zwrot do lokalnego sklepu stacjonarnego nie jest możliwy.

Oferta produktów zakupionych w trakcie kampanii promocyjnej będzie nadal obowiązywała, jeśli zdecydujecie się Państwo na wybór innego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt. Z przyjemnością Państwu pomożemy.

PROCEDURA ZWROTÓW I WYMIANY

Jak mogę wymienić moje zamówienie?

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z zakupu i wolelibyście otrzymać inny produkt, istnieje możliwość odesłania zakupionego przedmiotu i uzyskania zwrotu pełnego kosztu jego zakupu. Aby jak najszybciej otrzymać nowy, wybrany przez Państwa produkt, prosimy o dokonanie odpowiedniego zakupu w stosownym czasie. Jeśli pragniecie Państwo dokonać zwrotu otrzymanego zamówienia, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze instrukcje na ten temat.

Jak mogę zwrócić moje zamówienie?

Aby dokonać zwrotu, postępuj w sposób opisany poniżej:

Pobierz i wypełnij formularz /Odstąpienia od umowy/

Wyślij wypełniony formularz na adres e-mail: info@aspezo.com

Zapakuj przesyłkę, którą chcesz zwrócić w oryginalny karton

Dołącz do zwracanej przesyłki podpisaną, papierową wersję formularza i wyślij na adres: Multi Trade Rafał Stremel, Kopernika 12/5, 82-500 Kwidzyn NIP: 5811950933

WARUNKI DOKONYWANIA ZWROTÓW:

Mają Państwo możliwość dobrowolnego zwrotu zakupionego produktu w ciągu 100 dni od daty jego otrzymania. Po tym czasie ASPEZO nie przyjmie żadnych zwrotów dotyczących danego zamówienia. Odsyłane produkty muszą zostać zwrócone w nienaruszonym stanie. Szczegółowe zasady zwrotów dostępne są w regulaminie.

Chociaż pracujemy tak szybko, jak to możliwe, proces ten może potrwać maksymalnie do trzech dni. Będziemy wdzięczni za wyrozumiałość.

Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem przez nasz magazyn jest ona przetwarzana i sprawdzana przed przystąpieniem do zatwierdzenia lub odrzucenia danego zwrotu.

Dziękujemy za zrozumienie, że chociaż pracujemy tak szybko, jak to możliwe, to proces może potrwać kilka dni.

Prosimy zauważyć, że sklep aspezo.com nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone podczas zwrotnej wysyłki. Dlatego zalecamy korzystanie z poczty poleconej oraz podanie nam numeru do śledzenia Państwa przesyłki zwrotnej.

Kiedy otrzymam zwrot?

Po otrzymaniu Państwa przesyłki ze zwracanym towarem przez nasz magazyn jest ona przetwarzana i sprawdzana przed przystąpieniem do zatwierdzenia lub odrzucenia danego zwrotu.

Produkt(y) muszą zostać dostarczone w ciągu 100 dni. Towar musi być nieużywany- w oryginalnym opakowaniu, z etykietami i nienaruszonymi naklejkami zabezpieczającymi oraz w tym samym stanie, w jakim nowy zegarek został odebrany.

Jeżeli Państwa zwrot towaru zostanie zatwierdzony, otrzymają Państwo pełny zwrot kosztów zamówienia. Kiedy zwrot zostanie zatwierdzony w naszym systemie, powinien on być widoczny na Państwa koncie w przeciągu 5-10 dni roboczych.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W naszym serwisie stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na naszych stronach internetowych używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” wykorzystywane przez nasze oprogramowanie stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

2. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

3. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników i obejmuje dane na temat ostatnio oglądanych produktów i wzięcia udziału w ankiecie.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

1. Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

2. Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.

3. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików „cookies” uniemożliwia logowanie w naszym serwisie lub korzystanie z „Koszyka”.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Przetwarzanie danych osobowych

3. Informujemy , że:

– Administratorem danych osobowych jest RS CONNECT Sp. Z o.o. ul. DOMANIEWSKA, nr 47, lok. 10, miejsc. WARSZAWA, kod 02-672, REGON: 367901339, NIP: 5213789646

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 24 miesięcy,

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.